WYPRAWKA SZKOLNA 2017/2018

Od 29 lipca do 11 września 2017 r. w tarnowskich szkołach publicznych i niepublicznych można składać wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym specjalnego, lub do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego ds. oświaty i wychowania, w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. – „Wyprawka szkolna”. Szczegółowe warunki udzielania tej pomocy finansowej określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 1457).

Więcej informacji dostępnych pod linkiem: http://edunet.tarnow.pl/pl/aktual/inf/uczen/wyprawka_szkolna_2017_2018

Share

WYPRAWKA SZKOLNA 2013/2014

Od 18 lipca do 10 września 2013 r. w tarnowskich szkołach publicznych i niepublicznych można składać wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym specjalnego, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego ds. oświaty i wychowania, w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. – „Wyprawka szkolna”. Szczegółowe warunki udzielania tej pomocy finansowej określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2013 r. (Dz. U. z 2013 poz. 818).

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników (w tym materiałów dydaktycznych dla ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym) w 2013 r. jest udzielana:

– uczniom z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, rozpoczynającym w roku szkolnym 2013/2014 naukę:

a) w kl. I-III i V szkoły podstawowej;

b) w kl. I-III i V ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia;

c) w kl. II szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum;

d) w kl. V ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia;

e) w kl. V ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych;

f) w kl. II liceum plastycznego;

– bez względu na kryterium dochodowe w rodzinie, uczniom słabowidzącym, niesłyszącym, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uczęszczającym w roku szkolnym 2013/2014 do szkół dla dzieci i młodzieży: podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych, techników, techników uzupełniających oraz szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, lub do ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, ogólnokształcących szkół sztuk pięknych oraz liceów plastycznych. Dofinansowanie dla uczniów z niepełnosprawnością umysłową w stopniu umiarkowanym lub znacznym obejmuje również zakup materiałów dydaktycznych (zgodnie z § 2 ww. rozporządzenia przez materiały dydaktyczne należy rozumieć materiały wykorzystywane przez nauczycieli w procesie kształcenia uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym, za pomocą których nauczyciel może realizować podstawę programową kształcenia ogólnego dla tych uczniów, określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 2 lit. a i b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w szczególności książki pomocnicze, karty pracy, ćwiczenia rewalidacyjne oraz opracowania wykorzystywane w edukacji przedszkolnej.).

Warunki przyznawania pomocy na zakup podręczników:

dochód na osobę nie może przekroczyć 539 zł netto (klasy I szkoły podstawowej, klasy I ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia);

dochód na osobę nie może przekroczyć 456 zł netto (klasy II-III i V szkoły podstawowej, klasy II-III i V ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, klasy II szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum, klasy V ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasy V ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klasy II liceum plastycznego);

dochód na osobę w rodzinie może przekroczyć kryterium dochodowe 456 zł nettoliczba uczniów, którym zostanie udzielona pomoc w tym trybie, nie może być większa niż 5% ogólnej liczby uczniów w danej gminieklasy II-III i V szkoły podstawowej, klasy II-III i V ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, klasy II szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum, klasy V ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasy V ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klasy II liceum plastycznego (uzasadnione przypadki: ubóstwa; sieroctwa; bezdomności; bezrobocia; niepełnosprawności; długotrwałej lub ciężkiej choroby; przemocy w rodzinie; potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi; potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności; bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych; trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą; w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego; alkoholizmu lub narkomanii; zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej; klęski żywiołowej lub ekologicznej);

bez względu na wysokość dochodu w rodziniewymagana jest kopia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną (uczniowie ze szkół dla dzieci i młodzieży: podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych, techników, techników uzupełniających oraz szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, lub do ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, ogólnokształcących szkół sztuk pięknych oraz liceów plastycznych).

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników przyznaje się na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych), nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych. Wniosek składa się w szkole, do której uczęszcza lub będzie uczęszczał uczeń w roku szkolnym 2013/2014 (bez względu na miejsce zamieszkania).

Do wniosku o udzielenie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników należy dołączyć:

– w przypadku uczniów kl. I szkoły podstawowej i kl. I ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia gdy dochód na osobę nie przekracza 539 zł netto (dochód obliczany jest na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych – Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.) zaświadczenia / oświadczenia o wysokości dochodów członków rodziny za rok kalendarzowy 2011 – jeżeli rodzina korzysta ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego, można przedłożyć zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego z adnotacją, że dochód na osobę w rodzinie w 2011 r. nie przekracza kwoty 539 zł lub aktualną decyzję o przyznaniu zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego wraz z oświadczeniem wnioskodawcy, że dochód na osobę w 2011 r. nie przekracza kwoty 539 zł ;

– w przypadku uczniów kl. II-III i V szkoły podstawowej, kl. II-III i V ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia i kl. II szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum, klasy V ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasy V ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klasy II liceum plastycznego gdy dochód na osobę nie przekracza 456 zł netto (dochód obliczany jest na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – Dz. U. z 2013 poz. 182, z późn. zm. zaświadczenia / oświadczenia o wysokości dochodów członków rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku – jeżeli rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego / okresowego, można przedłożyć zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych w formie zasiłku stałego / okresowego lub aktualną decyzję o przyznaniu zasiłku stałego/okresowego dot. miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku;

– w przypadku uczniów kl. II-III i V szkoły podstawowej, kl. II-III i V ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia i kl. II szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum, klasy V ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasy V ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klasy II liceum plastycznego gdy kryterium dochodowe w rodzinie przekracza 456 zł netto na osobę netto (dochód obliczany jest na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – Dz. U. z 2013 poz. 182, z późn. zm.) do wniosku należy dołączyć dokumentację potwierdzającą dochód i określającą trudną sytuację życiową/losową (zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – Dz. U. z 2013 poz. 182, z późn. zm.) oraz opisać ją w uzasadnieniu;

– w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia słabowidzącego, niesłyszącego, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej (bez względu na dochód) – kopię aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną.

Wartość dofinansowania do podręczników w 2013 r. wynosi:

–    225 zł – dla ucznia:

a)  kl. I-III szkoły podstawowej lub kl. I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia;

b)  kl. I-III szkoły podstawowej lub kl. I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia: słabowidzącego, niesłyszącego, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim lub niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z nich jest niepełnosprawność ww., posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną, który nie korzysta z podręczników do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego ds. oświaty i wychowania;

c)  kl. I-VI szkoły podstawowej i kl. I-III gimnazjum: z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym bądź niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z nich jest niepełnosprawność ww., posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną, który korzysta z podręczników do kształcenia ogólnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego ds. oświaty i wychowania oraz/lub materiałów dydaktycznych;

d)  kl. I-III szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną;

–    325 zł – dla ucznia:

a)  kl. V szkoły podstawowej lub kl. V ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia;

b)  kl. IV-VI szkoły podstawowej lub kl. IV-VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia: słabowidzącego, niesłyszącego, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim lub niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z nich jest niepełnosprawność ww., posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną, który nie korzysta z podręczników do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego ds. oświaty i wychowania;

–    350 zł – dla ucznia kl. I-III gimnazjum lub kl. I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, kl. I-III ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych: słabowidzącego, niesłyszącego, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim lub niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z nich jest niepełnosprawność ww., posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną, który nie korzysta z podręczników do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego ds. oświaty i wychowania;

–    390 zł – dla ucznia:

a)  kl. II zasadniczej szkoły zawodowej;

b)  kl. I-III zasadniczej szkoły zawodowej: słabowidzącego, niesłyszącego, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim lub niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z nich jest niepełnosprawność ww., posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną;

–    445 zł – dla ucznia:

a)  kl. II liceum ogólnokształcącego lub kl. II technikum, kl. V ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, kl. V ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, kl. II liceum plastycznego;

b)  kl. I-III liceum ogólnokształcącego, kl. I-IV technikum, kl. I-III liceum plastycznego, kl. IV-VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, kl. IV-VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, kl. III liceum profilowanego oraz kl. III technikum uzupełniającego: słabowidzącego, niesłyszącego, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim lub niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z nich jest niepełnosprawność ww., posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną;

–    607 zł – dla ucznia kl. I-III gimnazjum, kl. I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, kl. I-III ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych: niesłyszącego, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim lub niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z nich jest niepełnosprawność ww., posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną, który korzysta z podręczników do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego ds. oświaty i wychowania;

–    770 zł – dla ucznia:

a)  kl. I-III szkoły podstawowej lub kl. I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia: niesłyszącego, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim lub niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z nich jest niepełnosprawność ww., posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną, który korzysta z podręczników do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego ds. oświaty i wychowania;

b)  kl. IV-VI szkoły podstawowej lub kl. IV-VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia: niesłyszącego, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim lub niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z nich jest niepełnosprawność ww., posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną, który korzysta z podręczników do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego ds. oświaty i wychowania

c)  kl. I-VI szkoły podstawowej i kl. I-III gimnazjum: z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym bądź niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z nich jest niepełnosprawność ww., posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną, który korzysta z podręczników do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego ds. oświaty i wychowania.

W przypadku gdy uczeń z niepełnosprawnością, o której mowa poniżej, korzysta z części podręczników do kształcenia ogólnego (w tym materiałów dydaktycznych dla ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym) i specjalnego, koszt ich nie może być wyższy niż:

1)   770 zł w tym: 192,50 zł na podręczniki do kształcenia ogólnego i 577,50 zł na podręczniki do kształcenia specjalnego – dla ucznia z kl. I-III szkoły podstawowej lub kl. I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia: niesłyszącego, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim lub niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z nich jest niepełnosprawność ww., posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną;

2)   770 zł w tym: 192,50 zł na podręczniki do kształcenia ogólnego oraz/lub materiały dydaktyczne i 577,50 zł na podręczniki do kształcenia specjalnego – dla ucznia kl. I-VI szkoły podstawowej i kl. I-III gimnazjum: z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym bądź niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z nich jest niepełnosprawność ww., posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną,

3)   770 zł w tym: 308 zł na podręczniki do kształcenia ogólnego i 462 zł na podręczniki do kształcenia specjalnego – dla ucznia kl. IV-VI szkoły podstawowej lub kl. IV-VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia: niesłyszącego, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim lub niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z nich jest niepełnosprawność ww., posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną;

4)   607 zł w tym: 303,50 zł na podręczniki do kształcenia ogólnego i 303,50 zł na podręczniki do kształcenia specjalnego – dla ucznia kl. I-III gimnazjum, kl. I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, kl. I-III ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych: niesłyszącego, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim lub niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z nich jest niepełnosprawność ww., posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną.

W przypadku szkół publicznych, dyrektor szkoły zwraca rodzicom uczniów (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym) koszty zakupu podręczników, po przedłożeniu stosownych dowodów zakupu. W przypadku szkół niepublicznych, koszty te zwraca Urząd Miasta Tarnowa.

Dowodem zakupu podręczników może być:

 – faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego);

 – rachunek wystawiony imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego);

 – paragon;

 – oświadczenie o zakupie podręczników (do oświadczenia należy dołączyć informację o rozliczeniu wydatków tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. – „Wyprawka szkolna”);

 – potwierdzenie zakupu (dot. zakupu podręczników dla grupy uczniów) zawierające w szczególności: imię i nazwisko ucznia, klasę, do której uczeń będzie uczęszczał, adres szkoły, wykaz zakupionych podręczników, kwotę zakupu, datę zakupu i czytelny podpis podmiotu dokonującego zakupu (potwierdzenie wystawia podmiot dokonujący zakupu podręczników dla grupy uczniów, na podstawie faktury VAT i listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki).

Formularze wniosków są dostępne w szkołach, do których będzie uczęszczał uczeń w roku szkolnym 2013/2014.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych

Uchwała nr 125/2013 Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r.

Zarządzenie Nr 301/2013 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 19 lipca 2013 r. w sprawie ustalenia terminu do składania wniosków o udzielanie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych

Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników dla ucznia kl. II-III i V szkoły podstawowej oraz II szkoły ponadgimnazjalnej

Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną

Wzór oświadczenia o dochodach dla ucznia kl. II-III i V szkoły podstawowej oraz II szkoły ponadgimnazjalnej

Wzór oświadczenia pod odpowiedzialnością karną

Wzór oświadczenia o zakupie podręczników 

Wzór potwierdzenia zakupu podręczników dla grupy uczniów

Wykaz podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego, przeznaczonych do kształcenia ogólnego

Wykaz podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego, przeznaczonych do kształcenia specjalnego

Share

WYPRAWKA SZKOLNA 2012/2013 – zmiana kryteriów!!!

Od 6 lipca do 5 września 2012 r. w tarnowskich szkołach publicznych i niepublicznych, można składać wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników, w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. – „Wyprawka szkolna”. Szczegółowe warunki udzielania tej pomocy finansowej określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. Nr 0, poz. 706).

 Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników w 2012 r. jest udzielana:

 – uczniom z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, rozpoczynającym w roku szkolnym 2012/2013 naukę:

 a) w kl. I-IV szkoły podstawowej;

 b) w kl. I-IV ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia;

 c) w kl. I szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum;

 d) w kl. IV ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia;

 e) w kl. IV ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych;

 f) w kl. I liceum plastycznego;

 – bez względu na kryterium dochodowe w rodzinie, uczniom słabo widzącym, niesłyszącym, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniom z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadającym orzeczenie publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uczęszczającym w roku szkolnym 2012/2013 do szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych, techników, uzupełniających liceów ogólnokształcących i techników uzupełniających) dla dzieci i młodzieży lub do ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, ogólnokształcących szkół sztuk pięknych lub liceów plastycznych.

 UWAGA!

 Ponieważ w 2012 r. w trakcie realizacji programu ulegną zmianie kryteria dochodowe uprawniające do ubiegania się o pomoc w formie dofinansowania do podręczników szkolnych, które w konsekwencji powinny zwiększyć liczbę uczniów korzystających ze wsparcia ze strony państwa, Ministerstwo Edukacji Narodowej pragnie zwrócić uwagę, że zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej kryterium dochodowe wynosi do 30 września 2012 r. – 351 zł netto na osobę w rodzinie a od 1 października 2012 r. będzie ono wynosiło 456 zł. W przypadku kryteriów zawartych w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych zmiana nastąpi od 1 listopada i zmieni się z 504 zł netto na osobę w rodzinie do kwoty 539 zł.

 Dyrektorzy szkół publicznych i niepublicznych winni zwrócić uwagę na takie przeprowadzenie naboru wniosków uczniów, aby mogli z niego korzystać również uczniowie, którzy będą spełniali zweryfikowane kryteria dochodowe (tj. 456 zł i 539 zł) W tym celu szkoły mogą przy obecnie ustalonym terminie składania wniosków tj. do 5 września 2012 r. przyjmować również te ze zwiększonymi kryteriami dochodu. W takim przypadku przyznanie świadczeń oraz wypłata wsparcia z programu może nastąpić dopiero po wejściu w życie nowych progów dochodowych, o których mowa w ustawie o świadczeniach rodzinnych i ustawie o pomocy społecznej.

 Realizacja zwrotu rodzicom (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym) kosztów zakupu podręczników nastąpi w listopadzie lecz najpóźniej do dnia 15 listopada 2012 r.

 Warunki przyznawania pomocy na zakup podręczników (ZMIANA KRYTERIÓW DOCHODOWYCH UPRAWNIAJĄCYCH DO OTRZYMANIA WSPARCIA):

 – dochód na osobę nie może przekroczyć 539 zł netto (klasy I szkoły podstawowej, klasy I ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia);

 – dochód na osobę nie może przekroczyć 456 zł netto (klasy II-IV szkoły podstawowej, klasy II-IV ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, klasy I szkoły ponadgimnazjalnej, klasy IV ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasy IV ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klasy I liceum plastycznego);

 – dochód na osobę w rodzinie może przekroczyć kryterium dochodowe 456 zł netto – liczba uczniów, którym zostanie udzielona pomoc w tym trybie, nie może przekroczyć w danej gminie 5% ogólnej liczby uczniów – klasy II-IV szkoły podstawowej, klasy II-IV ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, klasy I szkoły ponadgimnazjalnej, klasy IV ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasy IV ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klasy I liceum plastycznego (uzasadnione przypadki: ubóstwa; sieroctwa; bezdomności; bezrobocia; niepełnosprawności; długotrwałej lub ciężkiej choroby; przemocy w rodzinie; potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi; potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności; bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych; braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze; trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą; w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego; alkoholizmu lub narkomanii; zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej; klęski żywiołowej lub ekologicznej);

 – bez względu na wysokość dochodu w rodzinie – wymagana jest kopia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną (uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych dla dzieci i młodzieży).

 Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników przyznaje się na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych), nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych. Wniosek składa się w szkole, do której uczęszcza lub będzie uczęszczał uczeń w roku szkolnym 2012/2013 (bez względu na miejsce zamieszkania).

 Do wniosku o udzielenie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników należy dołączyć:

 – w przypadku uczniów kl. I szkoły podstawowej gdy dochód na osobę nie przekracza 539 zł netto (dochód obliczany jest na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych – Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.) – zaświadczenia o wysokości dochodów członków rodziny za rok kalendarzowy 2010 (można dołączyć oświadczenia o wysokości dochodów) – jeżeli rodzina korzysta ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego, można przedłożyć zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego;

 – w przypadku uczniów kl. II-IV szkoły podstawowej i kl. I szkoły ponadgimnazjalnej gdy dochód na osobę nie przekracza 456 zł netto (dochód obliczany jest na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.) – zaświadczenia o wysokości dochodów członków rodziny (można dołączyć oświadczenia o wysokości dochodów) – jeżeli rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego / okresowego, można przedłożyć zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych w formie zasiłku stałego / okresowego lub decyzję o przyznaniu zasiłku stałego / okresowego dot. miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku;

 – w przypadku uczniów kl. II-IV szkoły podstawowej i kl. I szkoły ponadgimnazjalnej gdy kryterium dochodowe w rodzinie przekracza 456 zł netto na osobę netto (dochód obliczany jest na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.) do wniosku należy dołączyć dokumentację potwierdzającą dochód i określającą trudną sytuację życiową / losową (zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.) oraz opisać ją w uzasadnieniu;

 – w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia słabo widzącego (niedowidzącego), niesłyszącego (słabo słyszącego, niedosłyszącego), z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz ucznia z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej (bez względu na dochód) – kopię aktualnego orzeczenia wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

 Wartość dofinansowania do podręczników w 2012 r. wynosi:

 – 180 zł – dla ucznia kl. I-III szkoły podstawowej (+ uczniowie kl. I-III szkoły podstawowej posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną);

 – 210 zł – dla ucznia kl. IV szkoły podstawowej (+ uczniowie kl. IV-VI szkoły podstawowej posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną);

 – 325 zł – dla ucznia kl. I-III gimnazjum posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną;

– 352 zł – dla ucznia kl. I szkoły ponadgimnazjalnej dla młodzieży (+ uczniowie szkoły ponadgimnazjalnej: technikum, technikum uzupełniającego, liceum ogólnokształcącego, uzupełniającego liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną).

 W przypadku szkół publicznych, dyrektor szkoły zwraca rodzicom uczniów (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym) koszty zakupu podręczników, po przedłożeniu stosownych dowodów zakupu. W przypadku szkół niepublicznych, koszty te zwraca Urząd Miasta Tarnowa.

 Dowodem zakupu podręczników może być:

 – faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego);

 – rachunek wystawiony imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego);

 – paragon;

 – oświadczenie o zakupie podręczników (do oświadczenia należy dołączyć informację o rozliczeniu wydatków tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. – „Wyprawka szkolna”);

– potwierdzenie zakupu (dot. zakupu podręczników dla grupy uczniów) zawierające w szczególności: imię i nazwisko ucznia, klasę, do której uczeń będzie uczęszczał, adres szkoły, wykaz zakupionych podręczników, kwotę zakupu, datę zakupu i czytelny podpis podmiotu dokonującego zakupu (potwierdzenie wystawia podmiot dokonujący zakupu podręczników dla grupy uczniów, na podstawie faktury VAT i listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki).

 Formularze wniosków są dostępne w szkołach, do których będzie uczęszczał uczeń w roku szkolnym 2012/2013.

Rozporządzenie RM w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników

Zarządzenie Nr 237/2012 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 12 lipca 2012 r. w sprawie ustalenia terminu do składania wniosków o udzielanie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników

Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników dla ucznia kl. II-IV szkoły podstawowej i I szkoły ponadgimnazjalnej

Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną

Informacja dla szkół dotycząca zasad udzielania pomocy na zakup podręczników szkolnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. „Wyprawka szkolna”


Share

Wyprawka szkolna – Rządowy program pomocy uczniom w 2012 r.

Wyprawka szkolna – Rządowy program pomocy uczniom w 2012 r.

1. Uczniowie rozpoczynający 1 września 2012 r. naukę w klasach I szkół ponadgimnazjalnych mogą starać się o dofinansowanie do podręczników szkolnych:

– ze względu na kryterium dochodowe 351 zł netto na osobę (bez względu na miejsce zamieszkania),

– poza kryterium dochodowym, jeżeli rodzina znajduje się w trudnej sytuacji życiowej/losowej z powodu m.in. ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, wielodzietności, alkoholizmu, narkomanii, zdarzenia losowego, sytuacji kryzysowej itp.).

2. Możliwość ubiegania się o Wyprawkę szkolną (bez względu na dochód, miejsce zamieszkania i sytuację życiową) mają również uczniowie wszystkich klas szkół ponadgimnazjalnych: słabowidzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej. Warunkiem otrzymania dofinansowania dla w/w uczniów jest posiadanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Dofinansowanie zakupu podręczników wyniesie:

180 zł dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej,

210 zł dla uczniów klas IV szkoły podstawowej oraz niepełnosprawnych uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej,

325 zł dla niepełnosprawnych uczniów gimnazjum,

352 zł dla uczniów klasy I szkół ponadgimnazjalnych i niepełnosprawnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

 Wnioski do szkół należy składać do 5 września 2012 r.

Rozporządzenie RM w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników

Zasady korzystania z programu „Wyprawka szkolna”

Załącznik „Wyprawka szkolna”

Share