Deklaracja dostępności

 

Deklaracja dostępności strony internetowej XVI LO w Tarnowie

XVI Liceum Ogólnokształcące im. Armii Krajowej, Al. Solidarności 18, 33-100 Tarnów zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.16lo.tarman.pl

 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 4 marca 2022

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności, wysokich kosztów dostosowania, oraz wyłączeń wymienionych poniżej:

Treści niedostępne

 • Zamieszczone informacje są w postaci artykułów lub załączników, które nie są dostępne cyfrowo w całości bo zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • Zamieszczone informacje w postaci załączników są w postaci skanów z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji,
 • Filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących,
 • Brak struktury nagłówków w artykułach,
 • Zdjęcia, grafiki statyczne oraz filmy z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności 

 • Deklarację sporządzono dnia: 10 maja 2021
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 4 marca 2022

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Pobierz raport z wynikami przeglądu dostępności: plik do pobrania na dole strony.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt: sekret16lo@umt.tarnow.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu,
 • zgłosić żądanie udostępnienia niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej żądanie oraz sposób kontaktu,
 • wskazanie strony internetowej, elementu strony lub aplikacji mobilnej, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Zrealizowanie żądania powinno nastąpić niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe , podmiot publiczny  niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania zapewniającego dostępność lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor XVI LO w Tarnowie
 • Adres: AL. Solidarności 18, 33-100 Tarnów
 • E-mail: sekret16lo@umt.tarnow.pl
 • Telefon: 146889055

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskichhttps://www.rpo.gov.pl/

 Dostępność architektoniczna

Szkoła nie jest dostępna dla osób niepełnosprawnych. Do budynku prowadzą 3 wejścia – główne wejście do szkoły od Al. Solidarności, wejście z lewej strony budynku oraz od podwórka przez salę gimnastyczną. Sekretariat znajduje się na parterze po lewej stronie głównego wejścia. Na teren szkoły prowadzą schody – wejście główne do budynku, na hol szkolny i do części administracyjnej.

Budynek szkoły nie jest w pełni przystosowany dla osób niepełnosprawnych. W środku budynku występują progi i schody ograniczające poruszanie. W budynku nie ma windy i jest jedna toaleta dostosowana na potrzeby osób niepełnosprawnych. Dla osób poruszających się na wózkach nie ma platformy schodowej, która umożliwia dostęp do części parterowej budynku. Nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Szkoła nie posiada środków technicznych do udzielania informacji i obsługi osób niepełnosprawnych,  nie ma pętli indukcyjnych, nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nie można skorzystać z tłumacza języka migowego. Informacja dotycząca rozkładu pomieszczeń w budynku istnieje w formie wizualnej – tablica.

Skip to content