Rekrutacja 2022/2023 krok po kroku

Aby dostać się do klasy pierwszej w naszej szkole w roku szkolnym 2022/2023 należy otrzymać min. 100 punktów z dwóch kategorii:

świadectwo oraz egzamin ósmoklasisty.

 

1. Punkty za świadectwo (max. 100 punktów)

   – ocena z języka polskiego

                      matematyki

                      języka obcego

                      wychowania-fizycznego lub informatyki (liczy się przedmiot z wyższą oceną)

      celujący: 18 punktów

      bardzo dobry: 17 punktów

      dobry: 14 punków

      dostateczny: 8 punktów

      dopuszczający: 2 punkty

   – szczególne osiągnięcia (max. 18 punktów)

   – świadectwo z wyróżnieniem (max. 7 punktów)

   – aktywność społeczna (max. 3 punkty)

 

2. Punkty za egzamin ósmoklasisty (max. 100 punktów)

   – język polski (1% = 0,35 pkt)

   – matematyka (1% = 0,35 pkt)

   – język obcy (1% = 0,30 pkt)

 

Terminy rekrutacji dla klasy WOJSKOWEJ – Oddziału Przygotowania Wojskowego.

  1. Złożenie wniosku w liceum: od 16 maja do 30 maja 2022, godz. 8.00-15.00.
  2. Przeprowadzenie próby sprawności fizycznej: 2 czerwca 2022 godz. 9.00 (przynieść: zgoda rodzica na próbę sprawności fizycznej, legitymacja szkolna, strój sportowy); termin dodatkowy: 13 czerwca godzina 9.00-11.00
  3. Dostarczenie do szkoły świadectwa i zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty, orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do nauki w klasie OPW, oświadczenie rodziców OPW- zgoda obojga rodziców  24 czerwca – 12 lipca 2022
  4. Podanie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych:   19 lipca 2022

Terminy rekrutacji dla klasy POLICYJNEJ i MEDYCZNEJ.

  1. Złożenie wniosku w liceum: od 16 maja do 20 czerwca 2022, godz. 8.00-15.00 
  2. Dostarczenie do szkoły świadectwa i zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty:  24 czerwca – 12 lipca 2022
  3. Podanie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych:   19 lipca 2022
Skip to content