Szansa na stypendium

Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” od 16 lat prowadzi program stypendialny wyrównujący szanse edukacyjne młodzieży, pochodzącej z małych miejscowości.

Stypendium mogą otrzymać uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, którzy spełniają podane kryteria:

– uzyskali średnią ocen 4,5;

– pochodzą ze wsi lub małej miejscowości do 20 tys. mieszkańców;

– posiadają dochód brutto na jednego członka rodziny niższy niż 0,7 najniższego wynagrodzenia brutto ogłaszanego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej;

– posiadają dodatkowe osiągnięcia w nauce, wolontariacie, sporcie itd.;

– uzyskali pozytywną opinię katechety, wychowawcy oraz proboszcza.

Miesięcznie stypendyści otrzymują do 310 zł. Program stypendialny obejmuje nie tylko pomoc finansową, lecz również formację. Stypendyści co roku spotykają się na letnim obozie formacyjno-integracyjnym w jednym z największych miast Polski. W ciągu roku szkolnego stypendyści spotykają się w gronie diecezjalnym na rekolekcjach, zimowiskach, dniach skupienia. Nad ich formacją czuwają księża koordynatorzy. Podopieczni Fundacji są zachęcani do angażowania się w działania o charakterze wolontariatu.

Aby złożyć wniosek o stypendium należy skontaktować się z koordynatorem diecezjalnym – w diecezji tarnowskiej jest nim ks.Tadeusz Michalik (kontakt: 14/ 631 173 50, Wydział Katechetyczny, ul.Legionów 30, Tarnów).

Więcej informacji: www.dzielo.pl

Share

Stypendium szkolne na rok 2017/2018

Dochód netto nie może przekroczyć 514,00 zł na jedną osobę w rodzinie.

hektar przeliczeniowy to 288,00 zł

Rodzice dokumenty składają do 15 września br.

Proszę pamiętać aby wszystkie  dokumenty były podpisane i poświadczone ze zgodnością z oryginałem. Na każdym wniosku data wpływu do szkoły i pieczęć szkoły.

Informacja o fakturach

Oświadczenie

Upoważnienie

Wniosek o zasiłek szkolny

Wniosek o stypendium szkolne

Share

Dzwonek na obiad. Stypendium dla rodzin z dochodem poniżej 800 zł na osobę

Ministerstwo Edukacji Narodowej zachęca do włączenia się w akcję dożywania dzieci w szkołach. Ruszyła kolejna odsłona programu „Dzwonek na obiad” fundacji „Być Bardziej”.

O stypendium obiadowe mogą ubiegać się rodziny, których miesięczny dochód netto nie przekracza 800 złotych na jedną osobę.

Aby zgłosić swój udział należy przesłać wniosek dostępny na stronie internetowej pod adresem: http://dzwoneknaobiad.pl/zglos-dziecko/.

Zgłoszenia do programu na rok szkolny 2016/2017 można składać do 20 września.
O przyznaniu stypendium decyduje kolejność zgłoszeń.

Do tej pory w ramach akcji wspartych zostało już prawie 500 uczniów.

Program realizowany jest pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej i Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz przy współpracy Kuratoriów Oświaty i władz wojewódzkich.

Więcej informacji na temat inicjatywy „Dzwonek na obiad” www.dzwoneknaobiad.pl.

Share

Informacje dotyczące stypendium szkolnego na 2016/2017

Dochód na jedna osobę w rodzinie nie może przekroczyć 514 zł netto

Rodzice składają wnioski w szkołach do dnia 15 września 2016 r. (data wpływu na wniosku).  Szkoły najpóźniej do 22 września przesyłają informację do Wydziału Edukacji w formie elektronicznej według załącznika 1 i  składa na dziennik podawczy wnioski rodziców bez braków formalnych.

Stypendium przyznawane jest jedynie dla uczniów mieszkających na terenie Miasta Tarnowa.

Stypendium mogą otrzymać uczniowie i szkół podstawowych, gimnazjum i ponagimnazjalnych.
Pomoc socjalna   nie dotycz studentów i dzieci przedszkolnych oraz uczniów którzy ukończyli 25 rok życia.

Uczniowie pełnoletni składają pełnomocnictwo dla rodzica składającego wniosek   na  występowanie w postępowaniu administracyjnym w ich imieniu  w sprawie stypendium .

Dochód:

– do dochodu wliczamy zasiłek rodzicielki

– nie wliczamy  „500 +”

Dokumenty do pobrania:

Wniosek o stypendium szkolne 2016

Wniosek o zasiłek szkolny

Pełnomocnictwo

Informacja o fakturach

Share

ZMIANY – stypendium socjalne na rok szkolny 2015/2016

Najważniejsze zmiany we wnioskach podlegających rozpoznaniu w roku szkolnym 2015/2016 to:

– dochód na osobę w rodzinie nie może przekraczać 514zł;

– 1 ha przeliczeniowy wynosi 288zł;

Przy weryfikacji wniosków należy zwrócić uwagę, na fakt, że będzie ona obejmować trzy etapy czasowe:

  1. weryfikacja za miesiąc wrzesień 2015r. na podstawie dotychczasowych przepisów (kryterium dochodowe 456zł; 1 ha przeliczeniowy 250zł; dochody za miesiąc sierpień 2015r.);
  1. weryfikacja za miesiąc październik 2015r. na podstawie nowych przepisów (kryterium dochodowe 514zł; 1 ha przeliczeniowy 288zł; dochody za miesiąc wrzesień 2015r.);
  1. weryfikacja od listopada 2015r. do czerwca 2016r. (należy wziąć pod uwagę zwiększone kwoty przyznanych zasiłków rodzinnych)

Przyjmując wnioski w terminie do 15 września 2015r. należy uwzględnić te, które nie będą spełniały warunków dot. kryterium dochodowego (czyli będą mieścić się w przedziale 456 zł – 514zł). Z kolei do listopada 2015r. w związku z podwyższeniem kryterium dochodowego i wysokości zasiłków z pomocy społecznej rodzice uczniów będą zobowiązani do złożenia oświadczenia o dochodach za miesiąc wrzesień i październik 2015r.

Informacja o fakturach w związku z rozliczeniem stypendium szkolnego o charakterze socjalnym w roku szkolnych 2015/2016

Wniosek o stypendium szkolne 2015/2016

Share
1 2 3