WYPRAWKA SZKOLNA 2013/2014

Od 18 lipca do 10 września 2013 r. w tarnowskich szkołach publicznych i niepublicznych można składać wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym specjalnego, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego ds. oświaty i wychowania, w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. – „Wyprawka szkolna”. Szczegółowe warunki udzielania tej pomocy finansowej określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2013 r. (Dz. U. z 2013 poz. 818).

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników (w tym materiałów dydaktycznych dla ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym) w 2013 r. jest udzielana:

– uczniom z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, rozpoczynającym w roku szkolnym 2013/2014 naukę:

a) w kl. I-III i V szkoły podstawowej;

b) w kl. I-III i V ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia;

c) w kl. II szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum;

d) w kl. V ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia;

e) w kl. V ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych;

f) w kl. II liceum plastycznego;

– bez względu na kryterium dochodowe w rodzinie, uczniom słabowidzącym, niesłyszącym, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uczęszczającym w roku szkolnym 2013/2014 do szkół dla dzieci i młodzieży: podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych, techników, techników uzupełniających oraz szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, lub do ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, ogólnokształcących szkół sztuk pięknych oraz liceów plastycznych. Dofinansowanie dla uczniów z niepełnosprawnością umysłową w stopniu umiarkowanym lub znacznym obejmuje również zakup materiałów dydaktycznych (zgodnie z § 2 ww. rozporządzenia przez materiały dydaktyczne należy rozumieć materiały wykorzystywane przez nauczycieli w procesie kształcenia uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym, za pomocą których nauczyciel może realizować podstawę programową kształcenia ogólnego dla tych uczniów, określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 2 lit. a i b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w szczególności książki pomocnicze, karty pracy, ćwiczenia rewalidacyjne oraz opracowania wykorzystywane w edukacji przedszkolnej.).

Warunki przyznawania pomocy na zakup podręczników:

dochód na osobę nie może przekroczyć 539 zł netto (klasy I szkoły podstawowej, klasy I ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia);

dochód na osobę nie może przekroczyć 456 zł netto (klasy II-III i V szkoły podstawowej, klasy II-III i V ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, klasy II szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum, klasy V ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasy V ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klasy II liceum plastycznego);

dochód na osobę w rodzinie może przekroczyć kryterium dochodowe 456 zł nettoliczba uczniów, którym zostanie udzielona pomoc w tym trybie, nie może być większa niż 5% ogólnej liczby uczniów w danej gminieklasy II-III i V szkoły podstawowej, klasy II-III i V ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, klasy II szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum, klasy V ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasy V ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klasy II liceum plastycznego (uzasadnione przypadki: ubóstwa; sieroctwa; bezdomności; bezrobocia; niepełnosprawności; długotrwałej lub ciężkiej choroby; przemocy w rodzinie; potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi; potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności; bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych; trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą; w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego; alkoholizmu lub narkomanii; zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej; klęski żywiołowej lub ekologicznej);

bez względu na wysokość dochodu w rodziniewymagana jest kopia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną (uczniowie ze szkół dla dzieci i młodzieży: podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych, techników, techników uzupełniających oraz szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, lub do ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, ogólnokształcących szkół sztuk pięknych oraz liceów plastycznych).

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników przyznaje się na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych), nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych. Wniosek składa się w szkole, do której uczęszcza lub będzie uczęszczał uczeń w roku szkolnym 2013/2014 (bez względu na miejsce zamieszkania).

Do wniosku o udzielenie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników należy dołączyć:

– w przypadku uczniów kl. I szkoły podstawowej i kl. I ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia gdy dochód na osobę nie przekracza 539 zł netto (dochód obliczany jest na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych – Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.) zaświadczenia / oświadczenia o wysokości dochodów członków rodziny za rok kalendarzowy 2011 – jeżeli rodzina korzysta ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego, można przedłożyć zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego z adnotacją, że dochód na osobę w rodzinie w 2011 r. nie przekracza kwoty 539 zł lub aktualną decyzję o przyznaniu zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego wraz z oświadczeniem wnioskodawcy, że dochód na osobę w 2011 r. nie przekracza kwoty 539 zł ;

– w przypadku uczniów kl. II-III i V szkoły podstawowej, kl. II-III i V ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia i kl. II szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum, klasy V ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasy V ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klasy II liceum plastycznego gdy dochód na osobę nie przekracza 456 zł netto (dochód obliczany jest na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – Dz. U. z 2013 poz. 182, z późn. zm. zaświadczenia / oświadczenia o wysokości dochodów członków rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku – jeżeli rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego / okresowego, można przedłożyć zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych w formie zasiłku stałego / okresowego lub aktualną decyzję o przyznaniu zasiłku stałego/okresowego dot. miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku;

– w przypadku uczniów kl. II-III i V szkoły podstawowej, kl. II-III i V ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia i kl. II szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum, klasy V ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasy V ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klasy II liceum plastycznego gdy kryterium dochodowe w rodzinie przekracza 456 zł netto na osobę netto (dochód obliczany jest na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – Dz. U. z 2013 poz. 182, z późn. zm.) do wniosku należy dołączyć dokumentację potwierdzającą dochód i określającą trudną sytuację życiową/losową (zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – Dz. U. z 2013 poz. 182, z późn. zm.) oraz opisać ją w uzasadnieniu;

– w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia słabowidzącego, niesłyszącego, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej (bez względu na dochód) – kopię aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną.

Wartość dofinansowania do podręczników w 2013 r. wynosi:

–    225 zł – dla ucznia:

a)  kl. I-III szkoły podstawowej lub kl. I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia;

b)  kl. I-III szkoły podstawowej lub kl. I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia: słabowidzącego, niesłyszącego, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim lub niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z nich jest niepełnosprawność ww., posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną, który nie korzysta z podręczników do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego ds. oświaty i wychowania;

c)  kl. I-VI szkoły podstawowej i kl. I-III gimnazjum: z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym bądź niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z nich jest niepełnosprawność ww., posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną, który korzysta z podręczników do kształcenia ogólnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego ds. oświaty i wychowania oraz/lub materiałów dydaktycznych;

d)  kl. I-III szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną;

–    325 zł – dla ucznia:

a)  kl. V szkoły podstawowej lub kl. V ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia;

b)  kl. IV-VI szkoły podstawowej lub kl. IV-VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia: słabowidzącego, niesłyszącego, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim lub niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z nich jest niepełnosprawność ww., posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną, który nie korzysta z podręczników do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego ds. oświaty i wychowania;

–    350 zł – dla ucznia kl. I-III gimnazjum lub kl. I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, kl. I-III ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych: słabowidzącego, niesłyszącego, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim lub niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z nich jest niepełnosprawność ww., posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną, który nie korzysta z podręczników do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego ds. oświaty i wychowania;

–    390 zł – dla ucznia:

a)  kl. II zasadniczej szkoły zawodowej;

b)  kl. I-III zasadniczej szkoły zawodowej: słabowidzącego, niesłyszącego, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim lub niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z nich jest niepełnosprawność ww., posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną;

–    445 zł – dla ucznia:

a)  kl. II liceum ogólnokształcącego lub kl. II technikum, kl. V ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, kl. V ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, kl. II liceum plastycznego;

b)  kl. I-III liceum ogólnokształcącego, kl. I-IV technikum, kl. I-III liceum plastycznego, kl. IV-VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, kl. IV-VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, kl. III liceum profilowanego oraz kl. III technikum uzupełniającego: słabowidzącego, niesłyszącego, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim lub niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z nich jest niepełnosprawność ww., posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną;

–    607 zł – dla ucznia kl. I-III gimnazjum, kl. I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, kl. I-III ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych: niesłyszącego, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim lub niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z nich jest niepełnosprawność ww., posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną, który korzysta z podręczników do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego ds. oświaty i wychowania;

–    770 zł – dla ucznia:

a)  kl. I-III szkoły podstawowej lub kl. I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia: niesłyszącego, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim lub niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z nich jest niepełnosprawność ww., posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną, który korzysta z podręczników do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego ds. oświaty i wychowania;

b)  kl. IV-VI szkoły podstawowej lub kl. IV-VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia: niesłyszącego, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim lub niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z nich jest niepełnosprawność ww., posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną, który korzysta z podręczników do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego ds. oświaty i wychowania

c)  kl. I-VI szkoły podstawowej i kl. I-III gimnazjum: z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym bądź niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z nich jest niepełnosprawność ww., posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną, który korzysta z podręczników do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego ds. oświaty i wychowania.

W przypadku gdy uczeń z niepełnosprawnością, o której mowa poniżej, korzysta z części podręczników do kształcenia ogólnego (w tym materiałów dydaktycznych dla ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym) i specjalnego, koszt ich nie może być wyższy niż:

1)   770 zł w tym: 192,50 zł na podręczniki do kształcenia ogólnego i 577,50 zł na podręczniki do kształcenia specjalnego – dla ucznia z kl. I-III szkoły podstawowej lub kl. I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia: niesłyszącego, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim lub niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z nich jest niepełnosprawność ww., posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną;

2)   770 zł w tym: 192,50 zł na podręczniki do kształcenia ogólnego oraz/lub materiały dydaktyczne i 577,50 zł na podręczniki do kształcenia specjalnego – dla ucznia kl. I-VI szkoły podstawowej i kl. I-III gimnazjum: z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym bądź niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z nich jest niepełnosprawność ww., posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną,

3)   770 zł w tym: 308 zł na podręczniki do kształcenia ogólnego i 462 zł na podręczniki do kształcenia specjalnego – dla ucznia kl. IV-VI szkoły podstawowej lub kl. IV-VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia: niesłyszącego, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim lub niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z nich jest niepełnosprawność ww., posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną;

4)   607 zł w tym: 303,50 zł na podręczniki do kształcenia ogólnego i 303,50 zł na podręczniki do kształcenia specjalnego – dla ucznia kl. I-III gimnazjum, kl. I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, kl. I-III ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych: niesłyszącego, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim lub niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z nich jest niepełnosprawność ww., posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną.

W przypadku szkół publicznych, dyrektor szkoły zwraca rodzicom uczniów (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym) koszty zakupu podręczników, po przedłożeniu stosownych dowodów zakupu. W przypadku szkół niepublicznych, koszty te zwraca Urząd Miasta Tarnowa.

Dowodem zakupu podręczników może być:

 – faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego);

 – rachunek wystawiony imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego);

 – paragon;

 – oświadczenie o zakupie podręczników (do oświadczenia należy dołączyć informację o rozliczeniu wydatków tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. – „Wyprawka szkolna”);

 – potwierdzenie zakupu (dot. zakupu podręczników dla grupy uczniów) zawierające w szczególności: imię i nazwisko ucznia, klasę, do której uczeń będzie uczęszczał, adres szkoły, wykaz zakupionych podręczników, kwotę zakupu, datę zakupu i czytelny podpis podmiotu dokonującego zakupu (potwierdzenie wystawia podmiot dokonujący zakupu podręczników dla grupy uczniów, na podstawie faktury VAT i listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki).

Formularze wniosków są dostępne w szkołach, do których będzie uczęszczał uczeń w roku szkolnym 2013/2014.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych

Uchwała nr 125/2013 Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r.

Zarządzenie Nr 301/2013 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 19 lipca 2013 r. w sprawie ustalenia terminu do składania wniosków o udzielanie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych

Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników dla ucznia kl. II-III i V szkoły podstawowej oraz II szkoły ponadgimnazjalnej

Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną

Wzór oświadczenia o dochodach dla ucznia kl. II-III i V szkoły podstawowej oraz II szkoły ponadgimnazjalnej

Wzór oświadczenia pod odpowiedzialnością karną

Wzór oświadczenia o zakupie podręczników 

Wzór potwierdzenia zakupu podręczników dla grupy uczniów

Wykaz podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego, przeznaczonych do kształcenia ogólnego

Wykaz podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego, przeznaczonych do kształcenia specjalnego