Rozpoczęcie roku szkolnego 2012/2013

Szanowni państwo Nauczyciele, Pedagodzy!

Droga Młodzieży!

3 września 2012 r. uroczyście rozpoczniemy Nowy Rok Szkolny 2012/2013.

O godz. 8.00 zostanie odprawiona Msza Św. W Kościele Matki Bożej Fatimskiej ul. Matki Bożej Fatimskiej (naprzeciw starej Kapłanówki).

O godz. 9.15 spotykamy się na szkolnym boisku na inauguracji roku szkolnego.

W tym dniu obowiązują stroje galowe!!!

Bardzo proszę o uszanowanie szkolnej tradycji dnia rozpoczęcia roku szkolnego.

Share

WYPRAWKA SZKOLNA 2012/2013 – zmiana kryteriów!!!

Od 6 lipca do 5 września 2012 r. w tarnowskich szkołach publicznych i niepublicznych, można składać wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników, w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. – „Wyprawka szkolna”. Szczegółowe warunki udzielania tej pomocy finansowej określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. Nr 0, poz. 706).

 Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników w 2012 r. jest udzielana:

 – uczniom z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, rozpoczynającym w roku szkolnym 2012/2013 naukę:

 a) w kl. I-IV szkoły podstawowej;

 b) w kl. I-IV ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia;

 c) w kl. I szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum;

 d) w kl. IV ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia;

 e) w kl. IV ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych;

 f) w kl. I liceum plastycznego;

 – bez względu na kryterium dochodowe w rodzinie, uczniom słabo widzącym, niesłyszącym, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniom z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadającym orzeczenie publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uczęszczającym w roku szkolnym 2012/2013 do szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych, techników, uzupełniających liceów ogólnokształcących i techników uzupełniających) dla dzieci i młodzieży lub do ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, ogólnokształcących szkół sztuk pięknych lub liceów plastycznych.

 UWAGA!

 Ponieważ w 2012 r. w trakcie realizacji programu ulegną zmianie kryteria dochodowe uprawniające do ubiegania się o pomoc w formie dofinansowania do podręczników szkolnych, które w konsekwencji powinny zwiększyć liczbę uczniów korzystających ze wsparcia ze strony państwa, Ministerstwo Edukacji Narodowej pragnie zwrócić uwagę, że zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej kryterium dochodowe wynosi do 30 września 2012 r. – 351 zł netto na osobę w rodzinie a od 1 października 2012 r. będzie ono wynosiło 456 zł. W przypadku kryteriów zawartych w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych zmiana nastąpi od 1 listopada i zmieni się z 504 zł netto na osobę w rodzinie do kwoty 539 zł.

 Dyrektorzy szkół publicznych i niepublicznych winni zwrócić uwagę na takie przeprowadzenie naboru wniosków uczniów, aby mogli z niego korzystać również uczniowie, którzy będą spełniali zweryfikowane kryteria dochodowe (tj. 456 zł i 539 zł) W tym celu szkoły mogą przy obecnie ustalonym terminie składania wniosków tj. do 5 września 2012 r. przyjmować również te ze zwiększonymi kryteriami dochodu. W takim przypadku przyznanie świadczeń oraz wypłata wsparcia z programu może nastąpić dopiero po wejściu w życie nowych progów dochodowych, o których mowa w ustawie o świadczeniach rodzinnych i ustawie o pomocy społecznej.

 Realizacja zwrotu rodzicom (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym) kosztów zakupu podręczników nastąpi w listopadzie lecz najpóźniej do dnia 15 listopada 2012 r.

 Warunki przyznawania pomocy na zakup podręczników (ZMIANA KRYTERIÓW DOCHODOWYCH UPRAWNIAJĄCYCH DO OTRZYMANIA WSPARCIA):

 – dochód na osobę nie może przekroczyć 539 zł netto (klasy I szkoły podstawowej, klasy I ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia);

 – dochód na osobę nie może przekroczyć 456 zł netto (klasy II-IV szkoły podstawowej, klasy II-IV ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, klasy I szkoły ponadgimnazjalnej, klasy IV ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasy IV ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klasy I liceum plastycznego);

 – dochód na osobę w rodzinie może przekroczyć kryterium dochodowe 456 zł netto – liczba uczniów, którym zostanie udzielona pomoc w tym trybie, nie może przekroczyć w danej gminie 5% ogólnej liczby uczniów – klasy II-IV szkoły podstawowej, klasy II-IV ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, klasy I szkoły ponadgimnazjalnej, klasy IV ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasy IV ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klasy I liceum plastycznego (uzasadnione przypadki: ubóstwa; sieroctwa; bezdomności; bezrobocia; niepełnosprawności; długotrwałej lub ciężkiej choroby; przemocy w rodzinie; potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi; potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności; bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych; braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze; trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą; w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego; alkoholizmu lub narkomanii; zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej; klęski żywiołowej lub ekologicznej);

 – bez względu na wysokość dochodu w rodzinie – wymagana jest kopia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną (uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych dla dzieci i młodzieży).

 Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników przyznaje się na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych), nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych. Wniosek składa się w szkole, do której uczęszcza lub będzie uczęszczał uczeń w roku szkolnym 2012/2013 (bez względu na miejsce zamieszkania).

 Do wniosku o udzielenie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników należy dołączyć:

 – w przypadku uczniów kl. I szkoły podstawowej gdy dochód na osobę nie przekracza 539 zł netto (dochód obliczany jest na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych – Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.) – zaświadczenia o wysokości dochodów członków rodziny za rok kalendarzowy 2010 (można dołączyć oświadczenia o wysokości dochodów) – jeżeli rodzina korzysta ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego, można przedłożyć zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego;

 – w przypadku uczniów kl. II-IV szkoły podstawowej i kl. I szkoły ponadgimnazjalnej gdy dochód na osobę nie przekracza 456 zł netto (dochód obliczany jest na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.) – zaświadczenia o wysokości dochodów członków rodziny (można dołączyć oświadczenia o wysokości dochodów) – jeżeli rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego / okresowego, można przedłożyć zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych w formie zasiłku stałego / okresowego lub decyzję o przyznaniu zasiłku stałego / okresowego dot. miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku;

 – w przypadku uczniów kl. II-IV szkoły podstawowej i kl. I szkoły ponadgimnazjalnej gdy kryterium dochodowe w rodzinie przekracza 456 zł netto na osobę netto (dochód obliczany jest na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.) do wniosku należy dołączyć dokumentację potwierdzającą dochód i określającą trudną sytuację życiową / losową (zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.) oraz opisać ją w uzasadnieniu;

 – w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia słabo widzącego (niedowidzącego), niesłyszącego (słabo słyszącego, niedosłyszącego), z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz ucznia z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej (bez względu na dochód) – kopię aktualnego orzeczenia wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

 Wartość dofinansowania do podręczników w 2012 r. wynosi:

 – 180 zł – dla ucznia kl. I-III szkoły podstawowej (+ uczniowie kl. I-III szkoły podstawowej posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną);

 – 210 zł – dla ucznia kl. IV szkoły podstawowej (+ uczniowie kl. IV-VI szkoły podstawowej posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną);

 – 325 zł – dla ucznia kl. I-III gimnazjum posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną;

– 352 zł – dla ucznia kl. I szkoły ponadgimnazjalnej dla młodzieży (+ uczniowie szkoły ponadgimnazjalnej: technikum, technikum uzupełniającego, liceum ogólnokształcącego, uzupełniającego liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną).

 W przypadku szkół publicznych, dyrektor szkoły zwraca rodzicom uczniów (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym) koszty zakupu podręczników, po przedłożeniu stosownych dowodów zakupu. W przypadku szkół niepublicznych, koszty te zwraca Urząd Miasta Tarnowa.

 Dowodem zakupu podręczników może być:

 – faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego);

 – rachunek wystawiony imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego);

 – paragon;

 – oświadczenie o zakupie podręczników (do oświadczenia należy dołączyć informację o rozliczeniu wydatków tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. – „Wyprawka szkolna”);

– potwierdzenie zakupu (dot. zakupu podręczników dla grupy uczniów) zawierające w szczególności: imię i nazwisko ucznia, klasę, do której uczeń będzie uczęszczał, adres szkoły, wykaz zakupionych podręczników, kwotę zakupu, datę zakupu i czytelny podpis podmiotu dokonującego zakupu (potwierdzenie wystawia podmiot dokonujący zakupu podręczników dla grupy uczniów, na podstawie faktury VAT i listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki).

 Formularze wniosków są dostępne w szkołach, do których będzie uczęszczał uczeń w roku szkolnym 2012/2013.

Rozporządzenie RM w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników

Zarządzenie Nr 237/2012 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 12 lipca 2012 r. w sprawie ustalenia terminu do składania wniosków o udzielanie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników

Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników dla ucznia kl. II-IV szkoły podstawowej i I szkoły ponadgimnazjalnej

Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną

Informacja dla szkół dotycząca zasad udzielania pomocy na zakup podręczników szkolnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. „Wyprawka szkolna”


Share

Już wkrótce Salon Maturzystów Perspektywy 2012!

Dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych

województwa małopolskiego

Szanowni Państwo,

W imieniu Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa, Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie oraz Fundacji Edukacyjnej Perspektywy serdecznie zapraszam do odwiedzenia Krakowskiego Salonu Maturzystów, który odbędzie się w dniach 17-18 września na Uniwersytecie Jagiellońskim (Auditorium Maximum, ul. Krupnicza 35). Krakowski Salon Maturzystów, przygotowany już po raz szósty, jest częścią ogólnopolskiej kampanii informacyjnej organizowanej w 18 ośrodkach akademickich naszego kraju.

 Najważniejszym celem Salonu Maturzystów jest dostarczenie uczniom klas maturalnych aktualnej i sprawdzonej wiedzy na temat egzaminu maturalnego w roku 2013 oraz informacji o zasadach rekrutacji do szkół wyższych na rok akademicki 2013/2014. W programie imprezy znajdują się spotkania z ekspertami OKE poświęcone maturze z przedmiotów obowiązkowych i najczęściej zdawanych przedmiotów dodatkowych oraz prezentacje uczelni, podczas których uczniowie będą mogli zapoznać się z ofertą kształcenia i zasadami rekrutacji.

 W trosce o bezpieczeństwo uczestników Salonu, a także po to, aby dać im możliwość uzyskania kompleksowych informacji zarówno od ekspertów OKE, jak i od przedstawicieli uczelni, wprowadziliśmy system internetowej rejestracji na spotkania. Znajduje się on na stronie www.salonmaturzystow.pl/krakow

 Dla opiekunów grup przygotowaliśmy w prezencie najnowszy Informator dla Maturzystów 2013, który będzie do odbioru podczas Salonu na stoiskach Perspektyw.

 Bezpłatnie egzemplarz Informatora dla Maturzystów 2013 mogą otrzymać również uczniowie, którzy wezmą udział w ankiecie PORTRET MATURZYSTY poprzez stronę www.perspektywy.pl/portret

 Prosimy o przekazanie tych informacji uczniom i nauczycielom Państwa szkoły oraz zapewnienie im możliwości udziału w Salonie.

Do zobaczenia na Salonie!

Waldemar Siwiński

Prezes Zarządu

Fundacja Edukacyjna Perspektywy

Share

Stypendia dla uczniów i nauczycieli – mojestypendium.pl

Szanowni Państwo,

Ministerstwo Edukacji Narodowej zachęca uczniów, rodziców i nauczycieli do odwiedzenia serwisu www.mojestypendium.pl. Jest to strona m.in. dla uczniów i nauczycieli, młodych naukowców, artystów i sportowców – wszystkich, którzy szukają możliwości finansowania swojego rozwoju. Mojestypendium.pl to baza aktualnych ofert stypendialnych oraz konkursów naukowych i artystycznych. Dzięki wyszukiwarce każdy zainteresowany może łatwo znaleźć stypendium lub konkurs najbardziej odpowiadający jego pasjom, talentom i potrzebom. W 2011 r. odwiedzający serwis mogli ubiegać się o 15 600 stypendiów o łącznej wartości 111 mln zł. Serwis powstał w 2006 r. i prowadzony jest przez Fundację Dobra Sieć w partnerstwie z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności i Fundacją Orange. Jednocześnie, Ministerstwo zachęca do udziału w konkursie „Moje stypendium – Opowieści stypendialne” – informacja o konkursie znajduje się poniżej.

 W serwisie www.mojestypendium.pl można znaleźć:

 Bazę aktualnych stypendiów i konkursów (ponad 4000 informacji z Polski i zagranicy)

Artykuły o stypendiach i grantach

Konkursy dla stypendystów i dla organizatorów programów stypendialnych

Regulacje prawne dotyczące przyznawania stypendiów i raporty z badań rynku stypendialnego

Wszelkie informacje na temat serwisu oraz konkursu można uzyskać kontaktując się z:

 Małgorzata Stradomska-Kalinka

 Fundacja Dobra Sieć

 ul. Marszałkowska 6/17, 00-590 Warszawa

 tel: 724 361 204, (22) 825 70 22

 m.stradomska@mojestypendium.org

 www.mojestypendium.pl

 www.facebook.com/mojestypendiumpl

Share
1 211 212 213 214 215 221