Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa – Szkoła Promująca Bezpieczeństwo

W roku szkolnym 2014/15 nasza szkoła przystąpiła do projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa realizowanego na terenie województwa małopolskiego jako Szkoła Promująca Bezpieczeństwo  przy współpracy z Komendą Miejską Policji w Tarnowie.    

 

 

Projekt „Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa” został wdrożony do realizacji przez Komendę Wojewódzką i Komendę Miejską Policji w Krakowie. 

Obecnie projekt realizowany jest w placówkach oświatowych i nosi nazwę „Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa – Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”. Jego celem jest promocja, kształtowanie oraz zwiększenie poczucia bezpieczeństwa w szkołach. 

Certyfikat  Szkoła Promująca Bezpieczeństwo przyznawany jest szkole na okres 2 lat po odpowiedniej kontroli przeprowadzonej przez przedstawicieli Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.  Ma on  charakter honorowy. 

Posiadacz Certyfikatu jest zobowiązany do dbania o bezpieczeństwo osób i mienia w swoim obiekcie, a także w jego najbliższym otoczeniu, poprawy stanu bezpieczeństwa i podnoszenia poczucia bezpieczeństwa osób tam przebywających, a także do stałego monitorowania procesów związanych z realizacją projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa, na każdym z jego etapów.

Obecnie staramy się o przedłużenie Certyfikatu na kolejne 5 lat. W związku z tym w szkole zostaną przeprowadzone badania ankietowe wśród uczniów, rodziców i nauczycieli, diagnozujące zagrożenia na terenie szkoły oraz poza nią. Diagnozie poddane zostaną dwa obszary realizacji: przemoc szkolna oraz miejsca niebezpieczne, które znajdują się w szkole lub w jej najbliższym otoczeniu. Analiza ta jest bardzo ważna i ma istotny wpływ na opracowany wraz z partnerami projekt Zintegrowanego Planu Działania, który wyznaczy priorytety zmierzające do poprawy bezpieczeństwa uczniów. 

Szczegółowe  informacje nt. projektu znajdują się na stronie Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie – www.malopolska.policja.gov.pl

Krótka historia Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa

Obszary działań

Procedury interwencyjne