WYPRAWKA SZKOLNA 2012/2013 – zmiana kryteriów!!!

Od 6 lipca do 5 września 2012 r. w tarnowskich szkołach publicznych i niepublicznych, można składać wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników, w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. – „Wyprawka szkolna”. Szczegółowe warunki udzielania tej pomocy finansowej określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. Nr 0, poz. 706).

 Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników w 2012 r. jest udzielana:

 – uczniom z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, rozpoczynającym w roku szkolnym 2012/2013 naukę:

 a) w kl. I-IV szkoły podstawowej;

 b) w kl. I-IV ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia;

 c) w kl. I szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum;

 d) w kl. IV ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia;

 e) w kl. IV ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych;

 f) w kl. I liceum plastycznego;

 – bez względu na kryterium dochodowe w rodzinie, uczniom słabo widzącym, niesłyszącym, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniom z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadającym orzeczenie publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uczęszczającym w roku szkolnym 2012/2013 do szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych, techników, uzupełniających liceów ogólnokształcących i techników uzupełniających) dla dzieci i młodzieży lub do ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, ogólnokształcących szkół sztuk pięknych lub liceów plastycznych.

 UWAGA!

 Ponieważ w 2012 r. w trakcie realizacji programu ulegną zmianie kryteria dochodowe uprawniające do ubiegania się o pomoc w formie dofinansowania do podręczników szkolnych, które w konsekwencji powinny zwiększyć liczbę uczniów korzystających ze wsparcia ze strony państwa, Ministerstwo Edukacji Narodowej pragnie zwrócić uwagę, że zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej kryterium dochodowe wynosi do 30 września 2012 r. – 351 zł netto na osobę w rodzinie a od 1 października 2012 r. będzie ono wynosiło 456 zł. W przypadku kryteriów zawartych w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych zmiana nastąpi od 1 listopada i zmieni się z 504 zł netto na osobę w rodzinie do kwoty 539 zł.

 Dyrektorzy szkół publicznych i niepublicznych winni zwrócić uwagę na takie przeprowadzenie naboru wniosków uczniów, aby mogli z niego korzystać również uczniowie, którzy będą spełniali zweryfikowane kryteria dochodowe (tj. 456 zł i 539 zł) W tym celu szkoły mogą przy obecnie ustalonym terminie składania wniosków tj. do 5 września 2012 r. przyjmować również te ze zwiększonymi kryteriami dochodu. W takim przypadku przyznanie świadczeń oraz wypłata wsparcia z programu może nastąpić dopiero po wejściu w życie nowych progów dochodowych, o których mowa w ustawie o świadczeniach rodzinnych i ustawie o pomocy społecznej.

 Realizacja zwrotu rodzicom (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym) kosztów zakupu podręczników nastąpi w listopadzie lecz najpóźniej do dnia 15 listopada 2012 r.

 Warunki przyznawania pomocy na zakup podręczników (ZMIANA KRYTERIÓW DOCHODOWYCH UPRAWNIAJĄCYCH DO OTRZYMANIA WSPARCIA):

 – dochód na osobę nie może przekroczyć 539 zł netto (klasy I szkoły podstawowej, klasy I ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia);

 – dochód na osobę nie może przekroczyć 456 zł netto (klasy II-IV szkoły podstawowej, klasy II-IV ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, klasy I szkoły ponadgimnazjalnej, klasy IV ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasy IV ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klasy I liceum plastycznego);

 – dochód na osobę w rodzinie może przekroczyć kryterium dochodowe 456 zł netto – liczba uczniów, którym zostanie udzielona pomoc w tym trybie, nie może przekroczyć w danej gminie 5% ogólnej liczby uczniów – klasy II-IV szkoły podstawowej, klasy II-IV ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, klasy I szkoły ponadgimnazjalnej, klasy IV ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasy IV ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klasy I liceum plastycznego (uzasadnione przypadki: ubóstwa; sieroctwa; bezdomności; bezrobocia; niepełnosprawności; długotrwałej lub ciężkiej choroby; przemocy w rodzinie; potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi; potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności; bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych; braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze; trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą; w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego; alkoholizmu lub narkomanii; zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej; klęski żywiołowej lub ekologicznej);

 – bez względu na wysokość dochodu w rodzinie – wymagana jest kopia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną (uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych dla dzieci i młodzieży).

 Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników przyznaje się na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych), nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych. Wniosek składa się w szkole, do której uczęszcza lub będzie uczęszczał uczeń w roku szkolnym 2012/2013 (bez względu na miejsce zamieszkania).

 Do wniosku o udzielenie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników należy dołączyć:

 – w przypadku uczniów kl. I szkoły podstawowej gdy dochód na osobę nie przekracza 539 zł netto (dochód obliczany jest na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych – Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.) – zaświadczenia o wysokości dochodów członków rodziny za rok kalendarzowy 2010 (można dołączyć oświadczenia o wysokości dochodów) – jeżeli rodzina korzysta ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego, można przedłożyć zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego;

 – w przypadku uczniów kl. II-IV szkoły podstawowej i kl. I szkoły ponadgimnazjalnej gdy dochód na osobę nie przekracza 456 zł netto (dochód obliczany jest na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.) – zaświadczenia o wysokości dochodów członków rodziny (można dołączyć oświadczenia o wysokości dochodów) – jeżeli rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego / okresowego, można przedłożyć zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych w formie zasiłku stałego / okresowego lub decyzję o przyznaniu zasiłku stałego / okresowego dot. miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku;

 – w przypadku uczniów kl. II-IV szkoły podstawowej i kl. I szkoły ponadgimnazjalnej gdy kryterium dochodowe w rodzinie przekracza 456 zł netto na osobę netto (dochód obliczany jest na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.) do wniosku należy dołączyć dokumentację potwierdzającą dochód i określającą trudną sytuację życiową / losową (zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.) oraz opisać ją w uzasadnieniu;

 – w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia słabo widzącego (niedowidzącego), niesłyszącego (słabo słyszącego, niedosłyszącego), z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz ucznia z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej (bez względu na dochód) – kopię aktualnego orzeczenia wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

 Wartość dofinansowania do podręczników w 2012 r. wynosi:

 – 180 zł – dla ucznia kl. I-III szkoły podstawowej (+ uczniowie kl. I-III szkoły podstawowej posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną);

 – 210 zł – dla ucznia kl. IV szkoły podstawowej (+ uczniowie kl. IV-VI szkoły podstawowej posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną);

 – 325 zł – dla ucznia kl. I-III gimnazjum posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną;

– 352 zł – dla ucznia kl. I szkoły ponadgimnazjalnej dla młodzieży (+ uczniowie szkoły ponadgimnazjalnej: technikum, technikum uzupełniającego, liceum ogólnokształcącego, uzupełniającego liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną).

 W przypadku szkół publicznych, dyrektor szkoły zwraca rodzicom uczniów (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym) koszty zakupu podręczników, po przedłożeniu stosownych dowodów zakupu. W przypadku szkół niepublicznych, koszty te zwraca Urząd Miasta Tarnowa.

 Dowodem zakupu podręczników może być:

 – faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego);

 – rachunek wystawiony imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego);

 – paragon;

 – oświadczenie o zakupie podręczników (do oświadczenia należy dołączyć informację o rozliczeniu wydatków tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. – „Wyprawka szkolna”);

– potwierdzenie zakupu (dot. zakupu podręczników dla grupy uczniów) zawierające w szczególności: imię i nazwisko ucznia, klasę, do której uczeń będzie uczęszczał, adres szkoły, wykaz zakupionych podręczników, kwotę zakupu, datę zakupu i czytelny podpis podmiotu dokonującego zakupu (potwierdzenie wystawia podmiot dokonujący zakupu podręczników dla grupy uczniów, na podstawie faktury VAT i listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki).

 Formularze wniosków są dostępne w szkołach, do których będzie uczęszczał uczeń w roku szkolnym 2012/2013.

Rozporządzenie RM w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników

Zarządzenie Nr 237/2012 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 12 lipca 2012 r. w sprawie ustalenia terminu do składania wniosków o udzielanie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników

Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników dla ucznia kl. II-IV szkoły podstawowej i I szkoły ponadgimnazjalnej

Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną

Informacja dla szkół dotycząca zasad udzielania pomocy na zakup podręczników szkolnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. „Wyprawka szkolna”