KONKURS „Zapiski z czasów izolacji” na najlepszą e-gazetkę szkolną tarnowskich publicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

KONKURS „Zapiski z czasów izolacji” na najlepszą e-gazetkę szkolną tarnowskich publicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
(zgłoszenia prosimy kierować poprzez Facebook XVI LO w Tarnowie)
 
REGULAMIN KONKURSU
 
„Zapiski z czasów izolacji” na najlepszą e-gazetkę szkolną  tarnowskich publicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
 
Termin konkursu
Konkurs „Zapiski z czasów izolacji” na najlepszą e-gazetkę szkolną, zwaną dalej pracą, trwa od 17 czerwca do 30 września 2020 r.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi najpóźniej do 7 października 2020 r.
Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości w terminie nie dłuższym niż siedem dni, licząc od dnia rozstrzygnięcia.
 
Konkurs ma charakter jednoetapowy.
Uczestnikami konkursu mogą być maksymalnie 5-osobowe zespoły redakcyjne z publicznych szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych z terenu Tarnowa.
Zgłoszenia prac do konkursu może dokonać każda publiczna szkoła podstawowa lub szkoła ponadpodstawowa z Tarnowa, przy czym szkoła może zgłosić tylko jedną pracę w danej kategorii.
Zadaniem uczestników jest przygotowanie e-gazetki szkolnej o tematyce dotyczącej zdalnego uczenia się i izolacji spowodowanej pandemią koronawirusa. Przesłane do konkursu prace zostaną ocenione w następujących kategoriach:
 – Kategoria I – szkoły podstawowe,
– Kategoria II – szkoły ponadpodstawowe.
E-gazetka w kategorii I winna się składać z 10 stron tekstu ze zdjęciami (w tym strona tytułowa) i zawierać relacje z perspektywy ucznia, nauczyciela oraz rodzica/opiekuna w różnorodnych formach wypowiedzi dziennikarskiej. Praca powinna zawierać tytulaturę, stopkę redakcyjną, działy tematyczne i rubryki oraz spis treści.
E-gazetka w kategorii II winna się składać z 10 stron tekstu ze zdjęciami (w tym strona tytułowa) i zawierać relacje z perspektywy ucznia oraz nauczyciela w różnorodnych formach wypowiedzi dziennikarskiej. Praca powinna zawierać tytulaturę, stopkę redakcyjną, działy tematyczne i rubryki oraz spis treści.
 
Kryteria oceny
 
1.Wszystkie zgłoszone prace oceniane będą przez Komisję konkursową w oparciu o następujące kryteria:
 
 – Merytoryczna zawartość tekstów: podejmowanie problemów istotnych dla społeczności szkolnej z okresu izolacji spowodowanej pandemią koronawirusa i zdalnego uczenia się, ukazywanie problemów i wyzwań oraz sukcesów lokalnych społeczności szkolnych, nauczycieli, rodziców i opiekunów w zakresie działań  pomocowych, współpracy i integracji,                                                                                    
 
– Różnorodność form wypowiedzi dziennikarskich,                                                                                              
– Poprawność stylistyczna, gramatyczna i ortograficzna,                                                                              
– Oryginalność i atrakcyjność szaty graficznej.                                                                                             
– Budowa e-gazetki: tytulatura, stopka redakcyjna, działy tematyczne i rubryki, spis treści.
 
Pula nagród
Komisja konkursowa spośród zgłoszonych prac dokona wyboru trzech najlepszych w każdej z kategorii.
Spośród wyłonionych prac Komisja konkursowa przyzna w każdej kategorii trzy nagrody finansowe dla zwycięskich szkół: 5 tys. zł brutto – I miejsce, 3 tys. zł brutto – II, 2 tys. zł brutto – III) oraz nagrody rzeczowe dla zespołów redakcyjnych.
 
Laureaci konkursu – szkoły w kategorii I i II, otrzymają nagrody finansowe o łącznej wartości 20 tys. zł oraz dyplomy.
Laureaci konkursu – szkolne zespoły redakcyjne w kategorii I i II otrzymają nagrody rzeczowe o łącznej wartości 3 tys. zł oraz dyplomy.