Rekrutacja – terminy

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół: trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia na terenie województwa małopolskiego na rok szkolny 2018/2019.

Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym
Termin w postępowaniu uzupełniającym
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 23 kwietnia do
11 czerwca 2018r.
od 11 do 18 lipca 2018r.
2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy o systemie oświaty. od 23 kwietnia do 27 czerwca 2018r. od 11 do 27 lipca 2018r.
3. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego od 22 do 26 czerwca 2018r. nie dotyczy
4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjna listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 29 czerwca 2018r.
godz. 12:00
30 lipca 2018r.
godz. 12:00
5. Potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez dostarczenie:

Oryginału świadectwa ukończeni gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego o ile nie zostały wcześniej złożone

do 9 lipca 2018r. do 21 sierpnia 2018r.
6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nie przyjętych 10 lipca 2018r.
godz. 12:00
22 sierpnia 2018r.
godz. 12:00