XVI LO – historia naszej szkoły

XVI  Liceum Ogólnokształcące rozpoczęło swoją działalność 1 września 2000 roku. 10 lat istnienia szkoły to trochę za mało aby mówić o jubileuszu, ale za dużo aby nie mówić o nim  wcale.

Wraz z rozpoczęciem działalności szkoły powstały w XVI LO nietypowe klasy licealne, pierwsze w Tarnowie, a drugie w  Małopolsce,  klasy o profilu przysposobienie wojskowe. Ministerstwo Edukacji Narodowej  i Ministerstwo Obrony Narodowej rozpoczęło eksperyment polegający na utworzeniu w szkołach średnich – pod egidą Jednostek Wojskowych –  klas o takim profilu. Były  to klasy cieszące się bardzo dużym zainteresowaniem i powodzeniem co przełożyło się na nabór.  Na jedno miejsce było chętnych pięć i więcej  osób.

Na czym miał polegać ten eksperyment. Klasy profilowane wojskowo były klasami typowo licealnymi,  które miały  przygotować młodzież do egzaminu maturalnego. Nowością był przedmiot „ przysposobienie wojskowe” , oparty na programach autorskich przy ścisłej współpracy z opiekuńczą jednostką wojskową. Naszymi klasami zaopiekowała się jednostka wojskowa z Węgrzec, której dowódcą był  Pan Pułkownik Zbigniew Waśniowski.  Zajęcia prowadzili oficerowie z tej jednostki. Piątek był w naszej szkole dniem mundurowym. Młodzież uczestniczyła w zajęciach w mundurach wojskowych, które otrzymała od Jednostki Patronackiej. W ramach eksperymentu dwóch ministerstw,  niestety trwał on tylko dwa lata, uczniowie tych klas otrzymali subwencje pieniężną, która pokryła w całości trzytygodniowy obóz wojskowy w Chochołowie. Były to klasy, w których uczniowie  łączyli naukę z przygodą, nowym doświadczeniem, uczyli  się dyscypliny i drylu wojskowego. Mimo coraz większego zainteresowania absolwentów szkół podstawowych tą ofertą edukacyjną, eksperyment został  zakończony.

 Klasy wojskowe przetrwały, programy autorskie są na bieżąco modyfikowane i dostosowywane do aktualnych potrzeb, wykładowcami dodatkowego przedmiotu są nadal profesjonaliści w tej dziedzinie, a jednostką opiekuńczą,  jest obecnie 32 ODN Kraków – Balice. Pan Pułkownik  Zbigniew Waśniowski najbliższym przyjacielem naszej szkoły. Młodzież klas wojskowych pięknie prezentowała  się w wojskowych mundurkach, nie tylko na zajęciach szkolnych ale w wielu innych sytuacjach.

    Mijały lata działalności XVI liceum. Z roku na rok poszerzaliśmy ofertę edukacyjną, to o klasy informatyczne, to o klasy językowe, ale od momentu utworzenia klas wojskowych zawsze byliśmy postrzegani jako szkoła mundurowa. Zainspirowani tę postrzegalnością, trzy lata temu  otwarliśmy kolejne klasy mundurowe; policyjną i pożarniczą stając się tym samym szkołą militarną. Realizujemy – pod auspicjami, jednostki wojskowej, straży pożarnej i policji – trzy innowacje pedagogiczne, do których wspólnymi siłami zostały opracowane programy autorskie i wprowadzone nowe przedmioty  takie jak przysposobienie wojskowe, przysposobienie pożarnicze i wychowanie komunikacyjne. Jesteśmy w Tarnowie jedyną szkołą, która prowadzi trzy klasy mundurowe,  jedyną szkołą w Polsce, co potwierdził Pan minister Rapacki podczas spotkania z młodzieżą w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych,  która prowadzi  klasę policyjną o specjalności BRD czyli Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Wykładowcami tych przedmiotów są również  profesjonaliści, pracownicy jednostek opiekuńczych. Są to ludzie pracujący z pasją, identyfikujący się ze szkołą, otwarci na ucznia, otwarci na nowoczesność. Rezultaty naszych wspólnych działań odczytujemy wśród absolwentów naszej szkoły, którzy podejmują studia nie tylko na kierunkach cywilnych ale również w uczelniach mundurowych łącznie z kosmonautyką.

Tworząc takie kierunki średniego kształcenia stworzyliśmy własny model organizacyjny i szkoleniowy. Wprowadziliśmy dodatkowe zajęcia z bezpieczeństwa narodowego i pomocy przedmedycznej. Współpracujemy praktycznie ze  wszystkimi jednostkami mundurowymi w naszym mieście. Prowadzimy dodatkowe zajęcia sprawnościowe na pływalni , kung – fu, strzelnicy  i  z judo, a sprawności militarne zdobywamy na zajęciach  i w kole patriotyczno – turystycznym pn. PERUN.

Edukacja i nauka należą do najważniejszych zadań państwa. Działalność naszej szkoły wpisuje się w ich realizację. Umożliwiamy młodemu człowiekowi harmonijny rozwój jego zdolności intelektualnych i fizycznych, duchowych i moralnych,

Wychowujemy młode pokolenie ku dobru wspólnemu, własnej Ojczyzny i świata zgodnie z interesem rodziny i państwa. Kształtujemy zdolności umożliwiające życie we współczesnym świecie i korzystanie z dorobku cywilizacji. Jesteśmy zawsze otwarci na współpracę i pomoc w realizacji naszych planów z różnymi instytucjami naszego miasta.

Kształtujemy zmysły wartości i odpowiedzialności u młodego człowieka, wprowadzamy go w dziedzictwo kulturowe, kształtujemy postawy patriotyczne.

A wszystko to jest możliwe dzięki wysoko wykwalifikowanej kadrze pedagogicznej, nauczycielom, którzy z pasją, poświęceniem, niejednokrotnie ogromną cierpliwością wprowadzają młodego człowieka w świat nauki, pełen tajemnic i nie poznanych zakamarków, w arkana życia dorosłego człowieka. Nasi nauczyciele to oddani sprawie pedagodzy, dla których praca w szkole to służba drugiemu człowiekowi.

Mamy wspaniałych partnerów w osobach Rodziców. Mocne zaangażowanie Rady Rodziców w pracę szkoły, ciągła pomoc w rozwiązywaniu najtrudniejszych problemów, wspólna radość z odnoszonych sukcesów , utwierdza nas, że nasza praca jest właściwa.

      „ Dobry Patron to najlepsze dziedzictwo”.

W 2007r.   nasze  Liceum  otrzymało wielki dar zaufania – imię Armii Krajowej i sztandar,  ufundowany przez żołnierzy i ich rodziny  ze Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Koła Tarnów, zaufanie, którego nigdy nie możemy zawieść i nie zawiedziemy. Przysięgę, którą złożyliśmy  28 września, na pięknym tarnowskim rynku – Semper fidelis Bogu Honorowi  Ojczyźnie i Nauce upoważniła  nas do realizacji pokoleniowego testamentu, Tych, których historia przez lata była pisana pamięcią.

Ten pokoleniowy testament, z którego jesteśmy bardzo dumni,  został wpisany w patriotyczny program naszej szkoły pod nazwą „ Być patriotą współcześnie”. Pod egidą Patrona realizujemy go na co dzień poprzez  naukę,  poprzez poznawanie naszej Małej Ojczyzny, jej historii, ludzi, którzy ją tworzyli i tworzą, poprzez uczestnictwo w patriotycznych i kościelnych uroczystościach, poprzez podejmowanie   nowych  przedsięwzięć i wezwań , aby nam i naszym bliskim w  Naszej Małej Ojczyźnie żyło się jak najlepiej.

Jesteśmy uczniami Tarnowskiej Szesnastki – bo Tarnów to nasze miasto, tutaj się uczymy, tu chcemy studiować, tu chcemy żyć..

Pamiętamy o historycznych i wojskowych rocznicach, pielęgnujemy pamięć           o Tych, którzy największy dar – życie –  oddali za Ojczyznę, którzy są dla nas przykładem heroizmu i najwyższego patriotyzmu.

Niesiemy pomoc potrzebującym, ludziom starszym, chorym i niedołężnym. Jesteśmy wszyscy wolontariuszami, skupionymi w szkolnym kole PCK i Stowarzyszeniu Kropla. To my jesteśmy świętymi Mikołajami dla dzieci po przeszczepach szpiku z Wrocławskiej Kliniki, dla dzieci z Domu Małego Dziecka, dla dzieci specjalnej troski w Ośrodku Wychowawczym.

 Jesteśmy tam, gdzie żywioły pogodowe niosą zniszczenie i zgrozę. Bo dobry strażak to odważny i pełen poświęcenia strażak.

Tkwimy na posterunku nie zapominając, że credo ucznia – uczę się nie dla szkoły lecz dla siebie – jest dla nas najważniejsze.

Jesteśmy uczniami szkoły otwartej na świat. Uczymy się języków obcych, uczestniczymy w programach unijnych, jesteśmy  trzecią szkołą w Polsce , która jest beneficjentem   Europejskiej Karty Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, bo kultura na drodze i bezpieczeństwo ich użytkowników, to dla nas, adeptów sztuki policyjnej sprawa pierwszorzędna.

Uczestniczymy w programie unijnym Uniwersytetu Śląskiego „ Partnerzy w Nauce”. Korzystamy z dodatkowych zajęć, jesteśmy słuchaczami  na wykładach w uczelni, spotykamy ciekawych ludzi, ludzi nauki, studentów, organizujemy festiwale nauki, uczestniczymy w programowych wycieczkach.

Jesteśmy społecznością przestrzegającą zasady demokracji, jesteśmy tolerancyjni i otwarci na drugiego człowieka, uczymy się praworządności i ekonomii uczestnicząc w zajęciach z profesjonalistami w tych dziedzinach. Uczymy się organizacji i zarządzania, kształtujemy swoją przyszłość.

Jesteśmy organizatorami konkursów przedmiotowych, zawodów sportowych i militarnych jak również uczestnikami.  Zdobywamy lepsze i gorsze miejsca, wyciągając wnioski na przyszłość. Zawsze walczymy fair – play i tej zasady uczymy młodszych kolegów i młodsze koleżanki.

 Dążymy do osiągania jak najwyższych wyników w klasyfikacjach rocznych i maturalnych, bo dobre wyniki nauczania to przepustka do lepszej przyszłości.

Hartujemy ciało i ducha na sprawnościowych obozach w Piaskach – Drużkach i Chochołowie.

Po prostu-  jesteśmy uczniami XVI LO, szkoły wyjątkowej, szkoły o mocno sprecyzowanej wizji i misji, szkoły, którą sami wybraliśmy i z dumą nosimy szkolne tarcze z logo Liceum. Mamy swoje mocne i słabe strony, nad którymi ciągle pracujemy.

Jesteśmy uczniami szkoły z patriotycznymi tradycjami.