Wyprawka szkolna – Rządowy program pomocy uczniom w 2012 r.

Wyprawka szkolna – Rządowy program pomocy uczniom w 2012 r.

1. Uczniowie rozpoczynający 1 września 2012 r. naukę w klasach I szkół ponadgimnazjalnych mogą starać się o dofinansowanie do podręczników szkolnych:

– ze względu na kryterium dochodowe 351 zł netto na osobę (bez względu na miejsce zamieszkania),

– poza kryterium dochodowym, jeżeli rodzina znajduje się w trudnej sytuacji życiowej/losowej z powodu m.in. ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, wielodzietności, alkoholizmu, narkomanii, zdarzenia losowego, sytuacji kryzysowej itp.).

2. Możliwość ubiegania się o Wyprawkę szkolną (bez względu na dochód, miejsce zamieszkania i sytuację życiową) mają również uczniowie wszystkich klas szkół ponadgimnazjalnych: słabowidzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej. Warunkiem otrzymania dofinansowania dla w/w uczniów jest posiadanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Dofinansowanie zakupu podręczników wyniesie:

180 zł dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej,

210 zł dla uczniów klas IV szkoły podstawowej oraz niepełnosprawnych uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej,

325 zł dla niepełnosprawnych uczniów gimnazjum,

352 zł dla uczniów klasy I szkół ponadgimnazjalnych i niepełnosprawnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

 Wnioski do szkół należy składać do 5 września 2012 r.

Rozporządzenie RM w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników

Zasady korzystania z programu „Wyprawka szkolna”

Załącznik „Wyprawka szkolna”