Regulamin szkolnego dyktanda ortograficznego „O srebrne pióro”

1. Nazwa konkursu: Dyktando Ortograficzne „O srebrne pióro”

2. Organizator: Teresa Bryg

3. Cele konkursu:

– rozwijanie zainteresowań kulturą języka polskiego,

– doskonalenie poprawności pisowni ortograficznej i gramatycznej;

– kształcenie nawyku prawidłowego stosowania podstawowych zasad

ortograficznych;

– kształcenie umiejętności ortograficznej samokontroli;

4. Uczestnicy.
– konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I-II XVI LO im. Armii Krajowej.

5. Przebieg konkursu: nauczyciele poloniści po wcześniejszym sprawdzeniu sprawności ortograficznej uczniów- dyktando w klasie (październik)-wyznaczają po 3 najlepszych uczniów z klasy, w której uczą, następnie wszyscy wyznaczeni uczniowie piszą dyktando w jednej sali.

6.Termin konkursu: grudzień 2014 r.

7. Ocena prac konkursowych :
– wygrywa ten uczeń, który nie popełni błędu lub popełni najmniejszą liczbę błędów. W razie konieczności ( kilka prac bezbłędnych lub o tej samej, najmniejszej liczbie błędów ) przeprowadzona będzie tzw. dogrywka, czyli dyktowanie wyrazów z przygotowanej wcześniej listy.

8. Nagrody dla laureatów
– najlepsi uczestnicy konkursu -3 pierwsze miejsca- zostaną nagrodzeni ocenami cząstkowymi bardzo dobrymi z języka polskiego, dodatkowo zwycięzca będzie reprezentował szkołę na Dyktandzie Ortograficznym „O złote pióro”. Zwycięzca szkolnego etapu konkursu będzie uczestniczył w dodatkowych zajęciach, mających pomóc mu w przygotowaniu do etapu międzyszkolnego. Zajęcia będą odbywać się w bibliotece szkolnej, raz w tygodniu, od stycznia 2015 r.

Zasady oceniania:

1. Za błędy pierwszego stopnia (rażące) uznajemy:

– użycie wielkiej litery ze względów znaczeniowych i składniowych,

– pisownię rozdzielna lub łączną partykuły „nie”,

– pisownię wyrazów z „ó”, „u”, „rz”, „ż”, „ch”, „h”,

– pisownię cząstek „-by”.

2. Złamanie innych zasad pisowni polskiej uznajemy za błędy ortograficzne drugiego stopnia.

3. Pominięcie znaków interpunkcyjnych, których użycie nakazuje reguła pisowni polskiej, traktujemy jako błąd drugiego stopnia.