Wyprawka szkolna!!!!

W związku z realizacją Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. „Wyprawka szkolna”, Wydział Edukacji Urzędu Miasta Tarnowa przesyła w załączeniu pismo przewodnie (wraz z załącznikami m. in. wzorami wniosków i oświadczeń o dochodach) celem zapoznania się i stosowania.

Zarządzeniem Nr 336/2014 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 6 sierpnia 2014 r. ustalono termin składania wniosków o udzielanie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników. W związku z tym, szkoły mogą przyjmować wnioski o dofinansowanie podręczników od 31 lipca do 9 września 2014 r.

Bardzo proszę o podjęcie odpowiednich czynności, mających na celu powiadomienie rodziców uczniów (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) lub pełnoletnich uczniów o ww. programie i sposobie jego realizacji.

Oświadczenie o dochodach – 2014 (kl. 2-3, 6 SP i 3 PG)

Oświadczenie o zakupie podręczników 2014

Oświadczenie pod odp. karna 2014 (ogólne)

Pismo do szk. – wzory wniosków, zarz. PMT, inf. dla szk. (7.08.2014)

Potwierdzenie dokonania zakupu 2014 (do FA zbiorowej)

Rozp. RM z 29.07.2014 – wyprawka szkolna (Dz. U. z 2014 r. poz. 1024)

Uchwala Nr 144-2014 RM z 29.07.2014 – wyprawka 2014

Wyprawka szkolna 2014 – inf. dla pracowników szkół (7.08.2014)

Wyprawka szkolna 2014 – WNIOSEK (kl. 2-3, 6 SP i 3 PG)

Zarządzenie Nr 336-2014 z 6.08.2014 – Wyprawka szkolna 2014 (skan)