Projekt pn. „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”

Stowarzyszenie Tarnowska Szesnastka obecnie  realizuje projekt pn. „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.2 „Wspieranie ekonomii społecznej”.

Projekt realizowany jest we współpracy ze  Stowarzyszeniem Dobrej Nadziei z siedzibą w Krakowie.