TERMIN DODATKOWY

  1. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów w części ustnej lub części pisemnej w terminie głównym, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, na udokumentowany wniosek absolwenta lub jego rodziców(załącznik 6), może wyrazić zgodę na przystąpienie przez absolwenta do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu lub przedmiotów w terminie dodatkowym (w czerwcu 2022 r.).

 

  1. Wniosek, o którym mowa w pkt 3.7.1., absolwent lub jego rodzice składają do dyrektora szkoły, w  której absolwent przystępuje do egzaminu maturalnego, nie później niż w dniu, w którym odbywa się egzamin maturalny z danego przedmiotu. Dyrektor szkoły uzupełnia ww. wniosek, wpisując w tabeli „Uwagi dyrektora szkoły” rodzaj dostosowania warunków/formy przeprowadzania egzaminu – jeżeli dotyczy. Dyrektor szkoły przekazuje wniosek wraz z załączonymi do niego dokumentami dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej nie później niż następnego dnia po otrzymaniu wniosku za pośrednictwem SIOEO. Wydrukowany i podpisany wniosek należy przesłać do OKE.

 

  1. Dyrektor OKE rozpatruje wniosek w terminie 2 dni od dnia jego otrzymania.Rozstrzygnięcie dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej jest ostateczne.

 

  1. Dla absolwentów, którzy uzyskali zgodę dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej na  przystąpienie do części ustnej lub części pisemnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w  terminie dodatkowym, egzamin maturalny jest przeprowadzany:
  2. w terminie określonym w komunikacie dyrektora CKE o harmonogramie, opublikowanym na  stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (por. pkt 3.7.6. i 3.7.7.)
  3. w miejscu wskazanym przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej; informację o miejscu przeprowadzenia części ustnej lub części pisemnej egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej ogłasza na stronie internetowej okręgowej komisji egzaminacyjnej w ostatnim tygodniu maja.

 

  1. Absolwent może przystąpić do części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub  przedmiotów w terminie innym niż ustalony w szkolnym harmonogramie przeprowadzania części ustnej egzaminu maturalnego w uzgodnieniu z przewodniczącym zespołu egzaminacyjnego. Termin przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów wyznacza przewodniczący zespołu egzaminacyjnego.

 

  1. Część pisemna egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym odbędzie się w dniach od 1 do 15 czerwca 2022 r.

 

  1. Część ustna egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym z języka polskiego, języków mniejszości narodowych, języka łemkowskiego, języka kaszubskiego i języków obcych nowożytnych odbędzie się w dniach od 14 do 15 czerwca 2022 r.

 

 

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego obowiązująca w roku szkolnym 2021/2022

Skip to content