POPRAWKOWY EGZAMIN MATURALNY

 

1. Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej, pod warunkiem że przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej i żaden z tych egzaminów nie został mu unieważniony.

 

 

2. Absolwent, o którym mowa w pkt 1., w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego (nie później niż do 12 lipca 2021r.) składa przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego pisemne oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym (załącznik 7_2314 – do pobrania poniżej), zgodnie z deklaracją ostateczną.

 

 

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO

W TERMINIE POPRAWKOWYM

 

Dla zdających (absolwentów wszystkich typów szkół), którzy przystąpili do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu w części ustnej albo w części pisemnej

Proszę na egzamin zabrać naklejkę ze swoim kodem.

 

Część pisemna – 24 sierpnia 2021 r. (wtorek), godz. 9:00

 

Termin wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach

10 września 2021 r.