Biologia

Jak realizujemy założenia podstawy programowej ?

  • Biologia realizowana jest na poziomie podstawowym w wymiarze 1 godziny tygodniowo w klasach I.
  • W klasach II i III uczniowie, którzy wybierają biologię jako dodatkowy przedmiot rozszerzony realizują go w wymiarze : klasy II: 4 godziny tygodniowo, klasy III:  5 godzin tygodniowo + zajęcia fakultatywne ( powtórka przed maturą),
  • Na zajęciach z biologii stosowane są różnorodne metody i formy pracy, których podstawowym celem jest aktywizacja uczniów i zachęcenie do samodzielnego i twórczego myślenia oraz aktywnego poznawania świata organizmów żywych,
  • W czasie lekcji korzystamy z prezentacji multimedialnych, filmów edukacyjnych, samodzielnie przez uczniów zaplanowanych i prowadzonych obserwacji makroskopowych mikroskopowych oraz doświadczeń biologicznych,
  • Młodzież ma możliwość praktycznego zdobywania wiedzy poprzez uczestnictwo w wycieczkach przedmiotowych i zajęciach warsztatowych odbywających się np. w Ośrodku Edukacji Ekologicznej (Polichty), Ogrodzie Botanicznym UJ czy Muzeum Anatomii CM UJ w Krakowie,
  • Uczniowie szczególnie zainteresowani przedmiotem mogą pogłębiać swoją wiedzę oraz rozwijać umiejętności poprzez realizację projektów edukacyjnych ; w tym roku szkolnym realizowany jest projekt dotyczący monitoringu zanieczyszczenia powietrza w Tarnowie i okolicach,
  • Uczniowie realizujący materiał rozszerzenia programowego z biologii to często młodzież klas o specjalizacji ,, Ratownictwo przedmedyczne”. Oprócz zajęć z biologii realizują oni również zagadnienia związane z pierwszą pomocą przedmedyczną w ramach oddzielnego przedmiotu nauczanego w naszej szkole.

Jak przygotowujemy się do egzaminu maturalnego z biologii?

Oprócz w/w działań w klasach III prowadzone są dodatkowe zajęcia fakultatywne dla uczniów deklarujących chęć przystąpienia do egzaminu maturalnego z biologii.

W ramach tych spotkań wspólnie powtarzamy materiał oraz rozwiązujemy przykładowe zadania maturalne opracowane przez członków OKE.

Każdy indywidualnie, na bieżąco może sprawdzić swój poziom  przygotowania do  egzaminu uczestnicząc w próbnych maturach przeprowadzanych dla uczniów klas III.     

Share

Język angielski

Jeśli myślisz, że nie potrzebujesz języka angielskiego w swoim życiu, to jesteś w wielkim błędzie. Język ten otacza nas wszędzie, tak jak różne gatunki drzew czy krzewów. Szacuje się, że na całym świecie języka angielskiego uczy się ponad miliard ludzi. Spośród milionów użytkowników Internetu około 80 % komunikuje się w języku angielskim. Tak więc, jeśli rozejrzysz się dookoła, spotkasz się z tym językiem niemal na każdym kroku.

Gimnazjalisto w XVI LO będziesz miał możliwość:

• systematycznego rozwijania znajomości języka angielskiego w obszarze czterech sprawności językowych tj. umiejętności mówienia, rozumienia ze słuchu, czytania i pisania
• wzbogacania zasobu słownictwa, poprawiania wymowy oraz podnoszenia znajomości struktur gramatycznych
• lepszego poznania wymagań związanych z egzaminem maturalnym z języka angielskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym oraz egzaminem ustnym.
A nasi wykwalifikowani nauczyciele pomogą Ci osiągnąć Twój cel.

Share

Matematyka

Matematyka nazywana jest królową nauk. Przedmiot ten zalicza się do grona nauk ścisłych. Wymaga od nas analitycznego, logicznego myślenia, ale też dobrej pamięci, by poznać wszelkie niezbędne wzory matematyczne oraz zasady przeprowadzania działań.

Ucząc się w naszej szkole pamiętamy o tym, że z matematyką stykamy się na każdym kroku, zarówno idąc na zakupy, wykonując przelew, czy nawet odliczając dni do wakacji. Umiejętności matematyczne przydadzą się do obliczenia koordynatów GPS, godziny w podróży, jak i upieczenia ciasta.

Nauczyciele matematyki w naszej szkole pracują z wykorzystaniem nowoczesnych technologii oraz metod aktywizujących takich jak gry dydaktyczne, metoda projektów, burza mózgów.

W XVI LO masz szansę na rozwijanie swoich zainteresowań matematycznych przez udział w różnych zajęciach dodatkowych oraz konkursach szkolnych i ogólnopolskich.

Share

Wychowanie fizyczne

Gimnazjalisto na lekcjach wychowania fizycznego ćwiczymy nie tylko biegi, przewroty, pływanie ale także charakter. Kształtujemy zamiłowanie wychowanków do całożyciowej troski o zdrowie i urodę ciała, uczymy młodzież sposobów spędzania wolnego czasu zapoznając z różnymi formami aktywności ruchowej, jak również przybliżamy podstawy techniki i taktyki wybranych dyscyplin sportu. Umożliwiamy rozwijanie zdolności sportowych poprzez rywalizację międzyklasową i międzyszkolną w różnych dyscyplinach. W XVI LO lekcje wychowania fizycznego są ciekawe i satysfakcjonujące dla wszystkich uczestników.

Przygotowujemy do testów sprawnościowych na wyższe uczelnie mundurowe.

Zapraszamy!

 

 

Share

Język polski

Na lekcjach języka polskiego w naszej szkole pamiętamy, że literatura nie jest celem, lecz narzędziem, by poznać siebie, drugiego człowieka i świat. Literatura jest oknem, jednak coraz rzadziej młodzież przez nie wygląda. Dzięki motywacji  i odpowiednim metodom, uczniowie sami  próbują znaleźć drzwi do świata książki. Lekcje języka polskiego to nie tylko praca z książką, ale także zajęcia w muzeum (m.in. Muzeum Diecezjalnym, Muzeum Okręgowym oraz Biurze Wystaw Artystycznych), tworzenie czasopism, przygotowanie do debat, udział w wykładach na tarnowskiej Wyższej Szkole Zawodowej.

Wykład to metoda, o której dawno zapomniano. Poloniści wykorzystują nowoczesne metody aktywizujące takie jak flipped classroom, czyli „odwrócona szkoła”, metoda jigsaw, debaty oksfordzkie, plakaty ikonograficzne. Z całą odpowiedzialnością można stwierdzić, że na co dzień wykorzystywane są nowe technologie takie jak tablice interaktywne, rzutniki, komputery. Pamiętając  jak  Ludwig Wittgenstein mawiał, że ”Granice mojego języka są granicami mojego świata” staramy się, aby zagadnienia z takich działów jak słowotwórstwo, semantyka czy fonetyka nie nudziły uczniów, a pozwalały wyrażać siebie i opisywać swój świat.

 Szkoła daje możliwość solidnego przygotowania do konkursów- możemy pochwalić się uczestnikami olimpiady języka polskiego, konkursów ortograficznych, czy  tematycznych (m.in. Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Henryku Sienkiewiczu).

Share

Etyka

Etyka to przedmiot gdzie wyposażamy naszych wychowanków  w podstawowe umiejętności, ale także dbamy o ich rozwój moralny, kształtowanie charakteru, świadomości, postaw. Na lekcjach etyki zadajemy pytania i poszukujemy odpowiedzi. Wygłaszamy własne poglądy, analizujemy opinie innych i konfrontujemy nasze przemyślenia z odmiennymi ujęciami zawartymi w podręczniku oraz tekstach z dziedziny etyki. Szanujemy nasze wypowiedzi bez względu na wyznania religijne czy światopogląd. Uczymy się komunikować, wyrażać swoje myśli i odpowiednio je argumentować, odwołując się do doświadczeń oraz obserwacji rzeczywistości.

Uczymy się filozofowania, poznając wielkich filozofów, znaczenie pojęć i terminów filozoficznych oraz ich wpływ na nasze życie. Omawiamy fragmenty tekstów mających ponadczasowe znaczenie
i zawierających uniwersalne prawdy. Poznajemy literaturę, dzieła sztuki, słynne myśli, cytaty oraz postawy ludzkie dostrzegane w życiu, w książkach, w muzyce i w filmach. Podczas zajęć korzystamy

z pomocy dydaktycznych tj. karty pracy, teksty źródłowe, filmy, prezentacje, nagrania, zdjęcia, grafiki. Stosujemy metody aktywizujące tj. studium przypadku, burzę mózgów, argumentowanie, debatę, definiowanie pojęć, mapy myśli. Dostrzegamy związek etyki z innymi dziedzinami życia.

Share

Chemia

Gimnazjalisto!

Zapraszamy do pasjonującego świata chemii!

Z nami niestraszne będą Ci mole, redoksy, świat kwantów, molekuł i przemian wszelkiego rodzaju. W XVI LO masz szansę na rozwijanie swoich pasji przez udział w różnych projektach   chemicznych, konkursach szkolnych i ogólnopolskich (np. w „Alchemiku”), z nami pojedziesz na pokazy ciekawych doświadczeń chemicznych do Instytutu Chemii UJ w Krakowie. Będziesz mógł samodzielnie projektować i wykonywać  doświadczenia chemiczne. Z myślą o Tobie doskonalimy pracownię (od tego roku mamy dygestorium chemiczne). Porzuć obawy, chemia rozszerzona nie taka straszna. Czekamy na Ciebie!

 

 

 

Share